മുയല്‍കൃഷി


വിവരങ്ങള്‍

1. മുയല്‍ പരിപാലനം

2. മുയലുകളെ വാങ്ങിയത്

3. മുയലുകള്‍ ഇനം/ഭക്ഷണം

4. കുടിവെള്ളം നല്‍കുന്നതിനുള്ള സമയവും സമയപരിധിയും

5. ശാസ്ത്രിയ രീതികള്‍

6. രോഗങ്ങള്‍

7. ചികിത്സ

8. രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത

9. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍

10. ആരോഗ്യപരിപാലന രീതികള്‍

11. ഗര്‍ഭധാരണ സമയത്തെ പരിചരണങ്ങള്‍

12. പ്രസവസമയത്തെ മുന്‍കരുതലുകള്‍

13. പ്രസവാനന്തര പരിചരണ രീതികള്‍

14. ഉല്‍പ്പന്ന വിപണനം

15. മുയല്‍പരിപാലനത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള മറ്റു വരുമാനമാര്‍ഗങ്ങള്‍

16. സുരക്ഷപദ്ധതികള്‍

17. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

18. മുയല്‍പരിപാലനത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍

19. പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖികരിക്കുന്നത്

20. പരാദജീവി നശീകരണം

21. കാര്‍ഷികാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗം-സംസ്കരണം

22. ആനുപാതിക വരുമാനം

23. വര്‍ഷത്തില്‍ വില്‍ക്കുന്ന മുയലുകളുടെ എണ്ണം

24. സ്വന്തമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തീറ്റകള്‍

25. വായ്പകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

26. ധാതു ലവണങ്ങള്‍

കര്‍ഷകര്‍

ജോസ്‌ സിറിയക്ക്‌
അബൂബക്കര്‍ എം.കെ
അബ്ദുള്‍ സലാം