മല്‍സ്യക്കൃഷി


വിവരങ്ങള്‍

1. മത്സ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2. മല്‍സ്യ ടാങ്ക് നിര്‍മാണം

3. പ്രധാന മല്‍സ്യഇനങ്ങളുടെ വിവരണം

4. ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ രീതികള്‍

5. കുളത്തില്‍/ടാങ്കില്‍ വളരുന്ന സസ്യങ്ങള്‍

6. കുടുതല്‍ ഉല്‍പാദനത്തിനായി സ്വീകരിച്ച രീതികള്‍

7. പ്രത്യുല്പ്പാദന സമയത്ത് നല്‍കുന്ന പരിപാലനങ്ങള്‍

8. മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍

9. മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണരീതികള്‍

10. മത്സ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍

11. ടാങ്കില്‍ വെള്ളത്തിലെ ശുചിത്ത്വത്തിനു സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികള്‍

12. വിളവെടുപ്പിനു സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികള്‍

13. വിപണനനരീതികള്‍

14. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

15. മത്സ്യകൃഷിയില്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍

കര്‍ഷകര്‍

കണാരന്‍ സി.സി
സി.പി രാമന്‍
രാമകൃഷ്‌ണന്‍
ലിജോ പോള്‍
അനിരുദ്ധന്‍ എം.എം
സുരേഷ് ബാബു
ഇ എസ് പ്രസന്നന്‍
ശോശാമ്മ കുരിയന്‍
സോമന്‍
പി.റ്റി തോമസ്‌
സെയിതലവി പി.കെ
കെ.ശശീന്ദ്രന്‍
തോമസ്‌
റ്റി.പി ദത്തന്‍
ഗുരുവായൂരപ്പന്‍