ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍

ഫോം

വിലാസം

ഡോ. എം. എസ് സ്വാമിനാഥന്‍ റിസര്‍ച് ഫൌണ്ടേഷന്‍

പുത്തൂര്‍ വയല്‍,
മേപ്പാടി റോഡ്‌,
കല്പറ്റ
വയനാട്‌ ജില്ല
ഫോണ്‍:: 91-4936-20 4477, 20 7019
ഫാക്സ്: 91-4936-207019
ഇ-മെയില്‍: cabcmssrf@dataone.in
ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്‌
തലപ്പുഴ പി.ഓ
മാനന്തവാടി (വഴി)
വയനാട്‌ ജില്ല
ഫോണ്‍: 04935-271261
ഫാക്സ്: 04935-271261